Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Pamatojoties uz Aizsardzības ministrijas 14.08.2012. noteikumu Nr.26-not “Karavīru atvaļināšanas no profesionālā dienesta noteikumi” 17.1., 17.1.1. un 17.1.2. apakšpunktiem, iesniedzu Jums ziņojumu, lai izbeigtu profesionālā dienesta līgumu pirms termiņa, pusēm par to vienojoties XXX. Apņemos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos nokārtot visas saistības ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS).

Sākotnēji ziņojums par atvaļināšanos no profesionālā dienesta (pielikumā) netika adresēts Jums, jo man tika sniegta neprecīza informācija par amatpersonu, kurai tas jāiesniedz. Informēt NBS vadību par situāciju, kuru tā ir apzināti veidojusi/pieļāvusi, uzskatīju par bezjēdzīgu, tādēļ pievienotajā ziņojumā nav norādīta informācija, kura minēta šajā ziņojumā.

Vēlos uzskaitīt vairākus papildu iemeslus, kas mani motivēja iesniegt šo ziņojumu. Daļai no sniegtās informācijas ir arī dokumentāri pierādījumi, bet mana pieredze liecina, ka aizsardzības resorā tos neviens objektīvi neizskatīs, tāpēc atsauces nav norādītas (pēc Jūsu pieprasījuma esmu gatavs sniegt šo informāciju, bet tikai Jums un bez NBS pārstāvju klātbūtnes).

Mana izpratne par militāro dienestu nav savienojama ar tādu komandieru (priekšnieku) rīcību, kuri:

- kopā ar padotajiem lieto alkoholu un pretojas Militārās policijas karavīru likumīgajām prasībām to pārtraukt, bet tas netraucē tiem draudēt karavīru tiešajam priekšniekam ar atstādināšanu no amata par normatīvajiem aktiem atbilstošu prasību izvirzīšanu padotajam personālam;

- ikgadējās izvērtēšanas pārrunu laikā var draudēt “izmest nah…j ārā no dienesta” par precizējoša jautājuma uzdošanu;

- ignorē elementāro karavīra formas tērpa valkāšanas kārtību, bet tajā pat laikā par savas pavēles neizpildīšanu atvaļina no dienesta;

- pieļauj, ka karavīra izvērtēšanu (subjektīvu vērtējumu), kuru veica persona, par kuras iespējamajām prettiesiskajām darbībām izvērtējamais iepriekš ir ziņojis vienības komandierim, uzskata par objektīvu un ņem par pamatu karavīra turpmākās karjeras plānošanai;

- nespēj organizēt pasākumus, lai karavīra Vērtēšanas veidlapā beidzot tiktu iekļauts ari karavīra šaušanas ar dienesta ieroci prasmju novērtējums, kā arī veikt pasākumus, lai izvērtēšana procesu padarītu efektīvu un pašreizējai situācijai atbilstošu;

- atļauj ar šaujamieročiem apbruņot karavīrus, kuri nespēj “trāpīt mērķī”, un pat norīko tos veikt objekta apsardzi, kas atrodas biezi apdzīvotā apvidū;

- pieļauj, ka dienestu turpina karavīri, kuri ilgstoši nespēj nokārtot fiziskās sagatavotība pārbaudes, un kuru veselības kapacitāte neatbilst ieņemamajiem amatiem;

- uz karjeras kursiem apzināti norīko karavīrus, kuri neatbilst normatīvajos akto noteiktajām prasībām;

- norīko karavīrus mācībām karjeras kursos, bet augstākas dienesta pakāpes amatos ieceļ karavīrus bez atbilstošas izglītības;

- atbalsta projektus par sporta centra uzbūvi, kas izmaksā miljoniem eiro, bet nespēj nodrošināt karavīra sporta tērpu komplektu iegādi, kas karavīriem pienākas atbilstoši apgādes normām;

- ievieš un liek valkāt jauna parauga karavīra kaujas formas tērpu, bet nevar nodrošināt savlaicīgu formas tērpam nepieciešamo uzšuvju (u.c. sastāvdaļu) izgatavošanu un izsniegšanu personālsastāvam;

- neizrāda nekādu ieinteresētību objektīvi izskatīt karavīru dienesta sūdzības vai citu informāciju par problēmām NBS;

- atbalsta personāla karjeras plānošanas sistēmu, kurā karavīra iecelšana amatā/rotācija un līguma par profesionālo dienestu pagarināšana tiek veikta, balstoties uz NBS vadības simpātijām, nevis karavīra militāro izglītību, iepriekšējo pieredzi un spējām;

- kuri nespēj nodrošināt efektīvu NBS bruņojuma uzskaites organizāciju;

- kuru organizēto militāro mācību biežums būtiski pārsniedz padotā personāla spējas, kas noved pie iepriekš pieļauto kļūdu sistemātiskas atkārtošanas un veicina personāla psiholoģisku “izdegšanu”;

- kuri uzskata, ka pienākumi ir tikai padotajiem, un aizmirst, ka pašiem ir jāievēro vienlīdzības princips, kā arī jābūt paraugam padotajiem ētisko normu un disciplīnas ievērošanā.

Mani novērojumi liecina, ka komandieru (priekšnieku) karjeras izaugsme, kuri pieļāvuši šādu rīcību, turpinās bez ierobežojumiem. Tas liek man izdarīt secinājumus, ka AM un NBS šādu situāciju atzīst par pieņemamu un atbilstošu valsts aizsardzības politikas prasībām, kas savukārt komandieriem (priekšniekiem) rada pārliecību par to nesodāmību un veicina visatļautību.

Uzskatu, ka aizsardzības resorā ir apzināti radīta situācija, kas vērsta uz sistēmā konstatēto problēmu ignorēšanu un/vai to apzinātu slēpšanu. Manuprāt, tas liecina par sistēmas degradāciju, jo ilgstoši nespēju saskatīt to, ka kāds būtu ieinteresēts veikt mērķtiecīgas aktivitātes, lai mainītu šo situāciju.

NBS apzināti veicina konformisma izplatību, jo jebkurš karavīrs, kurš atļausies izteikt viedokli, kas nesakrīt ar komandiera (priekšnieka) viedokli un atļausies cīnīties par savu tiesību aizstāvību - automātiski zaudēs karjeras izaugsmes perspektīvas un nokļūs “melnajā sarakstā”.

Karavīru vidē NBS jau tiek dēvēts par “ģimenes uzņēmumu”, jo, pildot dienesta pienākumus, ir jābūt ļoti uzmanīgam, lai neviļus neaizvainotu kāda komandiera (priekšnieka) sievu, mīļāko, draugu vai citu labu paziņu (kuru ir ļoti daudz) u.tml., kas var ietekmēt turpmākā dienesta gailu.

Militārās parādes, patriotiskas frāzes un citas publicitātes aktivitātes, kas vērstas, lai sabiedrībai radītu ilūziju par augsto disciplīnas un kaujas gatavības līmeni NBS, var veicināt atsevišķu indivīdu politisko un/vai militāro karjeru, nevis sekmēt NBS reālo spēju attīstību. Iespējams, ka tas darīts ar nodomu, jo “nezināšana ir spēks”.

Patieso situāciju par NBS notiekošo sabiedrība tāpat neuzzinās, jo datiem par konstatētajām problēmām/pārkāpumiem tiks piemērots vismaz ierobežotas pieejamības informācijas statuss, kuru nepieciešamības gadījumā pagarinās vismaz līdz brīdim, kamēr vadošās amatpersonas ieņems savus amatus (vai ilgāk).

Karavīru tiesības informēt sabiedrību par problēmām NBS ir strikti ierobežotas ar NBS vadības rīkojuma dokumentiem. Gadījumā, ja informācija par kādām problēmām NBS tomēr kļūs zināma sabiedrībai, tad AM/NBS amatpersonu komentāri, kā vienmēr, būs ļoti vispārīgi un izvairīgi.

Pēc manām domām, tieši informācijas trūkums par notiekošo NBS arī ir tas patiesais augstā sabiedrības uzticības reitinga pamats. Kādas sekas var būt bruņoto spēku glorificēšanai bez faktiska pamata, uzskatāmi nodemonstrēja Krievijas agresija Ukrainā, kad atklājās Krievijas bruņoto spēku patiesās kaujas spējas!

Laužot līgumu par profesionālo dienestu, es būtiski zaudēšu iespējamās izdienas pensijas apmēru un sociālās garantijas. Man būs arī jāatmaksā atlikusī mācību maksas summa, tomēr atalgojums un plašais sociālo garantiju klāsts nevar kompensēt manu iekšējo pārliecību par notiekošo NBS. Pieļauju, tas izklausīsies neticami, bet finansiālie labumi un sociālās garantijas nebija noteicošais faktors manai izvēlei kļūt par karavīru, tas bija mans aicinājums, uz kuru es mērķtiecīgi gāju.

Lūdzu informēt mani par šī ziņojuma saņemšanu, jo man ir pamatotas šaubas, ka NBS Apvienotā štāba Personāla departaments (J-l) Jums nosūtīs manai atvaļināšanai nepieciešamo informāciju, norādot atvaļināšanas iemeslus tādā formātā, kādā tic atspoguļoti šajā ziņojumā. Pieredze liecina, ka NBS informāciju augstākstāvošajiem nodod tikai tādā saturā, kas ir izdevīgs komandieriem (priekšniekiem) un karavīra viedoklis vispār netiek uzklausīts, vai arī interpretēts vadībai izdevīgā manierē.

Gadījumā, ja Jums sniegs informāciju, ka, piemēram, man nav manai dienesta pakāpei atbilstošās civilās un militārās izglītības, mana veselības kapacitāte neatbilst amatam nepieciešamajai, mans fiziskās sagatavotības pārbaudes rezultāts ir “vāji" (nesekmīgs), es nespēju “trāpīt mērķī” ar man piesaistītajiem dienesta ieročiem, man ir liegta pieeja valsts noslēpumam vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas/Eiropas Savienības klasificētajai informācijai, ka dienesta laikā NBS esmu saukts pie disciplinārās atbildības vai pret mani uzsākts kriminālprocess (kriminālprocesa uzsākšana NBS ir “populārs” iemesls atvaļināšanās ziņojuma iesniegšanai) - tie būs meli.

Situācijā, ja šī ziņojuma saņemšanas apstiprinājums netiks saņemts, tad to personīgi nosūtīšu Jūsu birojam. Uzskatu, ka jebkāda rīcība no NBS amatpersonu puses liegt iesniegt šo ziņojumu ir pretlikumīga.

Man nav ne mazāko ilūziju, ka šis ziņojums, kaut ko izmainīs aizsardzības sistēmā, jo tā ir ilgstoši un mērķtiecīgi veidota par to, kas tā tagad ir. Sistēmai ir vienkāršāk atbrīvoties no “nevēlama" karavīra (vēlams, demonstratīvi, lai citiem būtu brīdinājums nedarīt “līdzīgas muļķības"), nevis mainīt tās būtību. Lai mainītu sistēmu, ir jābūt gatavam atzīt problēmas un pieņemt nepopulārus lēmumus, kas viennozīmīgi radīs nelabvēļu skaita pieaugumu, kuriem var būt reālas iespējas “pabojāt” turpmāko (militārās vai politiskās) karjeras izaugsmi. Prognozēju, ka lielā steigā (tātad pavirši) veidotais Valsts aizsardzības dienests parādīs daudzas aizsardzības sistēmas problēmas, jo “īlenu maisā nenoslēpsi”! Jebkurā gadījumā es centos pateikt to, ko Jūs nekad nedzirdēsiet no NBS vadības puses.

Apzinos, ka šī informācija “nesoļo vienā ierindā” ar Jūsu publiskajiem paziņojumiem par Aizsardzības nozares sasniegumiem Jūsu vadības laikā, tomēr priekšvēlēšanu kampaņas laikā Jūs arī pavēstījāt, ka neatbalstāt populismu, panākumu pierakstīšanu sev un kļūdu novelšanu citiem. Iespējams, ka man vēl būs iespēja pārliecināties par Jūsu darbu atbilstību vārdiem.

* Ziņojums ir ticis iesniegts nu jau bijušajam aizsardzības ministram Artim Pabrikam pagājušā gada rudenī

An error has occured