Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Zaigas Pūces vadītais Sabiedrības integrācijas fonds ir noslepenojis faktiski visu būtiskāko informāciju par bēdīgi slaveno Spriņģes-Jembergas „Mobilo redakciju Daugavpilī”, - tas izriet no šīs nodokļu maksātāju naudu „savējo” projektiem izdāļājošās struktūras oficiālās atbildes uz Lato Lapsas pieprasījumu. Publicējam šo dokumentu pilnā apmērā.

Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – Fonds) ir saņēmis Jūsu 2023.gada 29.augusta vēstuli par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Atbalsts nacionāla mēroga medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” (turpmāk – Programma) ietvaros noslēgto līgumu Nr. 2023.LV/NMA/01 (turpmāk – Projekta īstenošanas līgums) starp Fondu un nodibinājumu “Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica” (turpmāk – Projekta īstenotājs) par projekta “MOBILĀ REDAKCIJA DAUGAVPILĪ” (turpmāk – Projekts) īstenošanu un atbilstību Programmas mērķim.

Atbildot uz Jūsu uzdotajiem jautājumiem, paskaidrojam turpmāk norādīto:

par projekta “MOBILĀ REDAKCIJA DAUGAVPILĪ” pieteikumu – sniegt pilnu dokumentāciju, tostarp informāciju, vai tajā bija minēts, ka nozīmīga projekta daļa notiks krievu valodā;

Saskaņā ar Projekta īstenošanas līguma 1.pielikumu – Projekta pieteikuma veidlapas C 2. punktu “Projektā plānoto aktivitāšu apraksts, sasniedzamie rezultāti un to novērtēšanas rādītāji”, šī projekta ietvaros tika plānots īstenot sekojošas aktivitātes:

Pop-up redakcijas atvēršana Daugavpilī (norisinājās vienu nedēļu 2023.gada augusta izskaņā), lai iegūtu informāciju par vietējās sabiedrības prioritātēm, kā arī stiprinātu uzticību žurnālistikai, parādot, kā tā ikdienā strādā;

Izpēte un rakstu tapšana – veikt izpēti un publicēt 2-4 rakstus Re:Baltica mājaslapā (raksti tiks publicēti laikā no 2023.gada septembra līdz 2023.gada novembrim) un partnermedijos (TVNET un Chayka.lv) par tematiku – vietējo skolu gatavība pārejai uz mācībām latviešu valodā vai situācija ar valodas eksāmeniem pirms 2023.gada 1.septembra uzturēšanās atļauju īpašniekiem;

Žurnālistu apmācības (norisinājās 2023.gada augustā) – Re:Baltica pro bono vienas dienas ietvaros nolasīs vairākas lekcijas Latgales reģiona žurnālistiem gan par aktualitātēm pētnieciskajā žurnālistikā, gan faktu pārbaudēs, gan arī pastāstīs, kā veica pētījumu esošās mobilās (pop-up) redakcijas darbības laikā (case study).

Kā minēts Projekta pieteikumā, viens no Projekta pamata mērķiem ir atbalstīt Latgales reģiona neatkarīgo žurnālistiku un paaugstināt tās līmeni mobilajā redakcijā strādājot kopā ar neatkarīgā interneta izdevuma Chayka komandu, kas tiek piesaistīti visu praktisko jautājumu risināšanā. Visi raksti, kas tiks publicēti Re:Baltica mājaslapā un sociālajos tīklos būs latviešu valodā. Ja projekta ietvaros radītie materiāli tiks tulkoti krieviski, tas nenotiks par Projektam piešķirto Programmas finansējumu, bet gan būs partnerredakciju ieguldījums.

Saskaņā ar Programmas vērtēšanas komisijas nolikuma (turpmāk – Vērtēšanas komisijas nolikums)[1], kas apstiprināts ar Fonda padomes 2023.gada 20.janvāra lēmumu, 4.1.punktu –  Projekta pieteikums, ieskaitot tā pielikumus, ir projekta pieteikuma iesniedzēja intelektuālais īpašums. Savukārt Vērtēšanas komisijas nolikuma 4.2.punkts nosaka, ka projektu pieteikumu vērtēšanas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija, kas vērtēšanas procesa laikā ir pieejama komisijas locekļiem/aizvietotājiem un novērotājiem, kuri parakstījuši deklarācijas par konfidencialitātes ievērošanu. Ievērojot minēto, Fonds nav tiesīgs nosūtīt Jums Projekta pieteikuma pilnu dokumentāciju.

sniegt kritēriju uzskaitījumu, pēc kādiem tika izvērtēti pieteikumi;

Saskaņā ar Programmas konkursa nolikumu (turpmāk – Konkursa nolikums)[2], kas apstiprināts ar Fonda padomes 2023.gada 3.februāra lēmumu, visi projektu pieteikumi tiek vērtēti pēc administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, kas minēti Konkursa nolikuma 5.3.punktā, atbilstības vērtēšanas kritērijiem, kas minēti Konkursa nolikuma 5.4.punktā un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kas minēti Konkursa nolikuma 5.7.punktā.

sniegt personu uzskaitījumu, kas izvērtēja šo pieteikumu;

Vērtēšanas komisijas nolikuma 2.9.1.punkts nosaka, ka projektu pieteikumu administratīvo vērtēšanu veic Fonda sekretariāta Projektu konkursu un uzraudzības nodaļas (turpmāk – Nodaļas) darbinieki. Savukārt Vērtēšanas komisijas nolikuma 2.12.punkts nosaka, ka projektu pieteikumu atbilstības un kvalitātes vērtēšanu veic vērtēšanas komisijas locekļi – katru projekta pieteikumu saskaņā ar atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtē vismaz divi vērtētāji neatkarīgi viens no otra. Saskaņā ar Vērtēšanas komisijas nolikuma 2.13.punktu, Nodaļa projektu pieteikumus sadala vērtētājiem pēc aritmētiskā principa, ņemot vērā vērtētāju sniegto informāciju par tiem projektu pieteikumiem, attiecībā pret kuriem tiem ir konstatēts interešu konflikts vai attiecībā uz kuru projektu vērtēšanu ētisku apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta attiecīgā vērtētāja darbības objektivitāte un neitralitāte.

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 5.2.punktu, vērtēšanas komisija sastāv no 4 (četriem) augstskolu pārstāvjiem, tai skaitā pārstāvji no reģionālajām augstskolām, kurās ir komunikāciju (mediju) programmas (var iegūt sociālo zinātņu grādu (bakalaura vai maģistra) komunikācijas vai mediju studijās), 2 (diviem) mediju jomas nevalstiskās organizācijas, kuru darbība ir vērsta uz žurnālistikas kvalitātes un mediju ētiskuma veicināšanu, pārstāvjiem – viens no Latvijas Mediju ētikas padomes un viens no Baltijas Mediju izcilības centra – un viņu aizvietotājiem, un 5 (pieciem) valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem, no kuriem 2 (divi) ir Kultūras ministrijas deleģēti pārstāvji, 2 (divi) Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes deleģēti pārstāvji un viņu aizvietotājiem, un 1 (viens) Fonda pārstāvis, kurš vada komisijas darbu, bet vērtēšanā un balsošanā nepiedalās.

sniegt slēdzienu par šo pieteikumu;

Atsaucoties uz iepriekš minēto, Vērtēšanas komisijas nolikuma 4.2.punkts nosaka, ka projektu pieteikumu vērtēšanas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija, kas vērtēšanas procesa laikā ir pieejama komisijas locekļiem/aizvietotājiem un novērotājiem, kuri parakstījuši deklarācijas par konfidencialitātes ievērošanu. Ņemot vērā, ka vērtēšanas komisijas slēdzieni jeb vērtējuma veidlapas, kurās sniegts vērtējums par projektu atbilstības un kvalitātes kritērijiem ir daļa no vērtēšanas materiāliem, Fonds nav tiesīgs Jums nosūtīt Projekta vērtējumu.

sniegt saņemto atskaiti par projekta īstenošanu (vai informāciju, kad šī atskaite iesniedzama);

Saskaņā ar Projekta īstenošanas līguma 2.1.punktu, Projekta izmaksu attiecināmības periods ir no 2023.gada 1. jūlija līdz 2023.gada 1.novembrim un saskaņā ar Projekta īstenošanas līguma 6.2.punktu, Projekta īstenotājam jāiesniedz noslēguma pārskats līdz 2023. gada 17. novembrim.

sniegt kritēriju uzskaitījumu, pēc kā izvērtēta šī projekta īstenošana (vai informāciju, kad paredzēta izvērtēšana);

Fonds informē, ka tam ir vienlīdzīga pieeja pret visiem Programmas projektu īstenotājiem projektu īstenošanas izvērtēšanā. Visiem projektu īstenotājiem saskaņā ar noslēgto projekta īstenošanas līgumu ir jāiesniedz aizpildīta starpposma un/vai noslēguma pārskata veidlapa par projekta rezultatīvajiem rādītājiem un to atbilstību projekta pieteikumā plānotajam, kā arī aizpildīta noslēguma finanšu atskaites veidlapa[3]. Atsaucoties uz iepriekš minēto, Projekta īstenotājam par Projekta īstenošanu būs jāiesniedz noslēguma pārskats līdz 2023.gada 17. novembrim, savukārt starpposma pārskats nav jāiesniedz, jo projekta īstenošanas periods ir pieci mēneši[4].

sniegt personu uzskaitījumu, kas izvērtēja šī projekta īstenošanu (vai informāciju, kādas personas izvērtēs šī projekta īstenošanu);

Atbilstoši Projekta īstenošanas līguma nosacījumiem, Programmas projektu starpposma un noslēguma atskaites izskata Nodaļas darbinieki.

sniegt slēdzienu par šī projekta īstenošanu (vai informāciju, kad sagatavojams slēdziens par projekta īstenošanu);

Atsaucoties uz iepriekš minēto, Projekta īstenotājam par Projekta īstenošanu būs jāiesniedz noslēguma pārskats līdz 2023.gada 17. novembrim. Atbilstoši Projekta īstenošanas līguma 6.2.2. punktam, Fonds izskata projekta noslēguma pārskatu 20 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas un sagatavo vēstuli par noslēguma pārskata apstiprināšanu, tostarp norāda neattiecināmās izmaksas, ja tādas tiek konstatētas.

sniegt informāciju par to, vai nodibinājums saņēmis plānoto finansējumu pilnā apjomā jau pirms projekta īstenošanas vai arī to plānots izsniegt pēc projekta izvērtēšanas un slēdziena par tā atbilstību iesniegtajam pieteikumam.

Saskaņā ar Projekta īstenošanas līgumu, Fonds ir veicis avansa maksājumu 100% apmērā. Vienlaikus Fonds informē, ka faktiskā kopējo attiecināmo izmaksu summa visiem projektu īstenotājiem tiek noteikta pēc noslēguma pārskata izvērtēšanas un  apstiprināšanas. Ja Fonds kādas izmaksas atzīst par neattiecināmām, Projekta īstenotājam tās Fondam ir jāatgriež, neatkarīgi no tā, kāds ir bijis avansa maksājuma apmērs.

Fonda Projektu konkursu norises un uzraudzības procedūra nosaka, ka, lai pārliecinātos par veikto izmaksu atbilstību un darbību faktisko izpildi, nepieciešamības gadījumā var tikt veikta ārpuskārtas pārbaude klātienē, fokusējoties uz projekta aktivitāšu īstenošanu un saturu. Fonds informē, ka, pamatojoties uz publiskajā telpā izskanējušo informāciju, publiskotajiem attēliem un bažām par to, vai projekta īstenošana norit atbilstoši Programmas mērķim, Fonda pārstāvji ir veikuši ārpuskārtas klātienes pārbaudi Daugavpilī laikā, kad tur norisinājās pop-up redakcijas aktivitāte.

Ņemot vērā, ka Projekta realizācija turpinās un laikā no 2023.gada septembra līdz novembrim vēl ir paredzēts īstenot Projekta aktivitātes (2-4 rakstu izpēte un publikācija latviešu valodā), tad neatbilstību gadījumā atbilstoši Fonda noteiktajām procedūrām pēc noslēguma pārskata izskatīšanas tiks lemts par projekta ietvaros veikto kopējo maksājumu attiecināmību.

Cieņā Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce


[1] Vērtēšanas komisijas nolikums publicēts un pieejams Fonda mājaslapā: https://www.sif.gov.lv/lv/atbalsts-medijiem-sabiedriski-nozimiga-satura-veidosanai-un-nacionalas-kulturtelpas-stiprinasanai-latviesu-valoda

[2] Konkursa nolikums publicēts un pieejams Fonda mājaslapā: https://www.sif.gov.lv/lv/atbalsts-medijiem-sabiedriski-nozimiga-satura-veidosanai-un-nacionalas-kulturtelpas-stiprinasanai-latviesu-valoda

[3] Noslēguma pārskata veidlapa un noslēguma finanšu atskaites veidlapas publicētas un pieejamas Fonda mājaslapā: https://www.sif.gov.lv/lv/atbalsts-medijiem-sabiedriski-nozimiga-satura-veidosanai-un-nacionalas-kulturtelpas-stiprinasanai-latviesu-valoda

[4] Saskaņā ar projekta īstenošanas līguma projektu, projekta īstenotājam starpposma pārskats jāiesniedz, ja projekta īstenošanas periods pārsniedz 5 mēnešus. Projekta īstenošanas līguma projekts publicēts un pieejams Fonda mājaslapā: https://www.sif.gov.lv/lv/atbalsts-medijiem-sabiedriski-nozimiga-satura-veidosanai-un-nacionalas-kulturtelpas-stiprinasanai-latviesu-valoda

An error has occured